Bài viết và hình ảnh về "NTU và Tôi"

Vui lòng gửi bài viết hoặc hình ảnh kỉ niệm đáng nhớ của bạn tại Trường Đại học Nha Trang để được đăng tại đây:

  • Hình thức: bài viết dạng văn xuôi (600-800 từ) kèm ảnh và chú thích dưới ảnh (nếu có), thơ ca, tranh vẽ, ảnh chụp...
  • Địa chỉ nhận bài viết: Phòng Hợp tác Đối ngoại - Trường Đại học Nha Trang. Email: dea@ntu.edu.vn (vui lòng đính kèm thêm các thông tin: họ và tên, khóa học hoặc đơn vị công tác tại NTU, và một tấm ảnh có chân dung)