Liên hệ với NTU

update

Địa chỉ

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại

02583 831 149

update

Hộp thư

dea@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc