Một số hình ảnh 60 năm - Trường Đại học Nha Trang

Tìm về ký ức

Một số hình ảnh về Trường Đại học Nha Trang qua các thời kỳ

Không gian xanh

Không gian xanh trong khuôn viên Trường Đại học Nha Trang.

Học tập của sinh viên

Các hoạt động học tập của sinh viên tại giảng đường và phòng thí nghiệm

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động Đoàn thể, tình nguyện,...

Giảng viên NTU

Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học của Giảng viên

Hợp tác đối ngoại

Học tập của sinh viên quốc tế, hợp tác doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ

Một số hình ảnh về sinh viên nước ngoài

Tại trường Đại học Nha Trang có nhiều sinh viên nhiều nước theo học.