Liên hệ với NTU

update

Địa chỉ liên hệ

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại

02583 831 149

Hộp thư liên hệ

dea@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc